SonnyLim

1st Valley President and CEO, Attorney Nicolas (‘Sonny’) Lim, on NextBillion.net.